חוברת
טלפון
יומן מסע

עסקת מכר מרחוק

 

 

דמי ביטול בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("החוק")

 

בהתאם לסעיף 14ג(ג) ולסעיף 14ג(ד)(2) לחוק, בעסקאות מכר מרחוק רשאי הנוסע לבטל את העסקה אצל סוכנות הנסיעות ("העוסק") בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה, או מיום קבלת מסמך המכיל פרטים, לפי המאוחר. למרות האמור לעיל, לנוסע לא תהיה הזכות לבטל את העסקה על-פי החוק אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן (לעניין זה "ימים שאינם ימי מנוחה" משמעם - ימי עבודה שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג, ויום שישי או ערב חג עד השעה 12:00).

 

במקרה של ביטול על-פי הוראות החוק, תחזיר סוכנות הנסיעות לנוסע, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי הנוסע, תבטל את חיובו של הנוסע בשל העסקה ולא תגבה מהנוסע סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם בלבד.

 

למען הסר ספר מובהר בזאת, כי האמור בסעיף זה הינו לצרכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיפים 14ג ו- 14ה לחוק.

 

הודעה על ביטול השתתפותו של נוסע בהזמנה מיוזמתו ("הודעת הביטול"), תימסר בכתב בלבד לסוכנות הנסיעות. ככל שמסר הנוסע הודעת ביטול כאמור, תמסור לו סוכנות הנסיעות אישור על הביטול הכולל את מספר הביטול.

 

בכל מקרה אין בתנאים כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.


Website Security