טלפון
יומן מסע
חוברת

תנאי רישום

תנאי השתתפות ומידע כללי

 

הורה/סוכן נסיעות נכבד ! אנא קרא בעיון את התנאים הבאים המהווים חלק בלתי נפרד מכל עסקת מכר של טיול SUMMER COOL בחו"ל.

 

כללי

התנאים הבאים במצטבר ו/או לחילופין, לפי העניין, יחולו על רכישת טיול SUMMER COOL בחו"ל (להלן: "החופשה") מישראייר תעופה ותיירות בע"מ ו/או כל מי מטעמם אשר יקראו כולם בתנאים אלו "ישראייר". הנוסע מתבקש לקרוא את התנאים הללו בקפידה שכן זכויותיו וחובותיו נקבעים על פיהם ורכישת טיול מ"ישראייר" מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת של ההורה/סוכנות נסיעות/נוסע וכל מי מטעמם לכל האמור בתנאים אלו ולכך שלא יהיו לה ו/או למי מטעמם כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין נגד "ישראייר" ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמם, אלא על פי המפורט בתנאים אלו. לא תישמע כל טענה של הורה/נוסע כי לא קרא תנאים אלו ו/או כי לא הופנתה תשומת ליבו אליהם קודם ביצוע הזמנת הטיול. "ישראייר" משמשת כמתווכת בין נותני השירותים שבחוברת לבין ההורה/נוסע ו/או סוכן הנסיעות לגבי הטיול והשירותים המופיעים בחוברת זו מבוצעים על אחריותם של נותני השירות למיניהם. כל המידע שבחוברת זו שאוב מתוך פרסומי האתרים השונים בספרות המקצועית ואין החברה אחראית לדיוקם המוחלט.

 

"ישראייר" אינה אחראית לכל מידע שהוא, שלא נמסר ו/או אושר על-ידה במפורש מראש ובכתב. "ישראייר" מבהירה, כי משרדי ו/או סוכנויות הנסיעות אינם רשאים לשנות את התנאים והמידע המובאים בחוברת זו ו/או בתנאים אלו ו/או להבטיח הבטחות מכל סוג שהוא בנוסף ו/או בניגוד לאמור בחוברת זו ו/או בתנאים אלו. על הנוסע לקחת בחשבון בעת ההזמנה, כי בארץ ו/או באזורים מסוימים אליהם הוזמן הטיול יתכנו לאחר ביצוע ההזמנה תופעות שונות של איתני הטבע (רעידות אדמה, שיטפונות, ערפל, שלג, התפרצות הר געש וכד') ו/או נסיבות אחרות כלשהן כדוגמת הפסקת חשמל, מלחמה, מצב בטחוני מיוחד וכיו"ב. אין "ישראייר" אחראית על אירועים אלו כאמור שאינם בשליטת "ישראייר" העלולים לגרום לשינוי או ביטול כלשהו בתוכנית הטיול אשר ייעשו על-פי שיקול דעתה הבלעדי של "ישראייר" ובהתאם לנדרש על-פי הנסיבות.

 

הרשמה

הרשמה לטיול תתבצע כאשר יגיע למשרדי "ישראייר" טופס הרשמה חתום ע"י אחד ההורים, בצירוף תשלום ותמונה. את גמר הסדרי התשלום יש לבצע עד 7 ימים לפני מפגש הקבוצה. במידה ולא הוסדר התשלום הנ"ל, יעוכבו מסמכי הנסיעה עד לגמר התשלום ובלבד שיהיה זה עד למפגש הקבוצה. אי ביצוע הנ"ל ייחשב כביטול ע"י הנוסע ויישא בדמי ביטול טיול כמפורט להלן בסעיף דמי ביטול/שינוי.

 

המחיר כולל

דמי רישום וטיפול (בהתאם ליעד) אשר לא יוחזרו לנוסע במקרה של ביטול הזמנה על ידו. כרטיס טיסה במחלקת תיירים בחברת תעופה מסוג שכר ו/או סדירה בהתאם לתוכנית הטיול ושיקול הדעת של "ישראייר", בתעריף קבוצתי המחייב יציאה וחזרה בתאריכים שנקבעו. טיולים מסוימים כוללות בנוסף טיסות פנים על פי התוכנית טיול המפורטת. מס נמל והיטל ביטחון, ביטוח כבודה ורפואי סטנדרטי, אירוח בפנימיות או בבתי מלון, כלכלה, טיולים, פעילות הווי, חברה וספורט, לימודים ושימוש בציוד עזר ללימוד- בהתאם למפורט בחוברת בכל תוכנית ותוכנית. מלווה צמוד לכל הקבוצה ( בקבוצות מעל 15 משתתפים). בסיום הטיול תינתן תעודת סיום. למען הסר ספק: אין "ישראייר" אחראית כי תעודת הסיום האמורה תוכר באופן רשמי ע"י גורם חינוכי כלשהו (יסודי ו/או חטיבת ביניים ו/או תיכוני ו/או על תיכוני ו/או אקדמאי) מטעם משרד החינוך בישראל.

 

המחיר אינו כולל

להזמנת סידורי קרקע בלבד (ללא כרטיסי טיסה) נדרשת תוספת תשלום של 67$ לנוסע. "ישראייר" לא תהיה אחראית על הזמנת טיסות שלא במסגרת הקבוצה (שינוי בפרטי וזמני טיסות ושדות תעופה וכו'). על המזמין חלה האחריות למעקב ושינויים בהזמנות הטיסה שביצע לבדו. בגין בקשת ההורה/נוסע לשינוי יציאה או חזרה במועד שונה מזה של הקבוצה, תיגבה תוספת תשלום של 150$ דמי שינוי כרטיס הטיסה לנוסע.

 

מחירים

מחירי הטיולים מבוססים על תעריפי עלות השירותים בארץ ובחו"ל, תעריפי הטיסות, הפנימיות ו/או בתי המלון, שיעורי ההיטלים בארץ, המיסים והאגרות בחו"ל ושערי החליפין של המטבעות השונים לדולר ארה"ב או לאירו או לליש"ט, כפי שהיו ידועים ל"ישראייר" בעת הפרסום. כל תוספת עלות הנובעת משינוי באחד המרכיבים הנ"ל, לרבות שינוי בשערי המטבע ותעריפי הטיסות, אשר התווספה טרם תשלום תמורת הטיול על ידי ההורה/נוסע, תחול על ההורה/נוסע בלבד. ככל שיחול שינוי על פי דין בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים, יתווסף ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו ביחס למחיר הזמנתו של הנוסע למחיר ההזמנה. במקרה של תוספת מחיר בשל עליית מחיר הדלק על פי דרישת חברת התעופה שתיכנס לתוקפה לפני שההורה/נוסע שילם באמצעות סוכנות הנסיעות או ישירות ל"ישראייר" תשלום כלשהו עבור החופשה, תהיה "ישראייר" רשאית לחייב את ההורה/נוסע ו/או סוכנות הנסיעות בהפרש הנובע מהשינוי.

 

פיקדון

בכל המרכזים של הטיולים בחו"ל, יש להפקיד פיקדון כעירבון לנזקים בפנימייה ו/או בית המלון. דמי הפיקדון הינם: 100 ליש"ט אנגליות לנוסע. אחריות וכיסוי בגין נזקים בזמן הטיול יחולו על גורם הנזק בלבד. "ישראייר" לא תהיה אחראית בשום צורה שהיא במקרים אלו. במידה וייגרם נזק ע"י הנוסע, ישולם הנזק מסכום הפיקדון שהופקד ע"י הנוסע. במידה וסכום הנזק הינו גבוה מהסכום שנמסר לפיקדון, יישא הנוסע במלוא הסכום הנדרש ע"י הפנימייה ו/או בית המלון והתשלום יתבצע במקום ע"י הנוסע. ב"ישראייר" לא תתקבל כל טענה או תלונה מצד ההורה/נוסע לעניין זה.

 

קבלת מסמכי נסיעה

על ההורה/נוסע ו/או סוכנות הנסיעות לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מ"ישראייר", ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה, רשימת בתי מלון/פנימיות וכיו"ב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה. 

 

דמי ביטול/שינוי

במקרה שהורה/נוסע ן/או סוכנות הנסיעות יבטלו את הזמנתם לטיול או לחלופין יבקשו לשנות את תאריכי הטיול או לעבור לטיול אחר, יחולו דמי רישום ודמי ביטול, לפי העניין, כמפורט להלן בהתאם למועדים והשיעורים מן התמורה כדלקמן (ואלו לא יוחזרו לנוסע):

 

1.         בטיולים לאנגליה

עד 21 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול-300 ליש"ט דמי רישום וביטול/שינוי לנוסע.

21 עד 14 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול- 700 ליש"ט דמי רישום וביטול/שינוי לנוסע.

פחות מ-14 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול- 100% דמי רישום וביטול/שינוי לנוסע.

 

2.         בטיולים לארה"ב, קנדה וספרד

עד 21 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול-450 דולר דמי רישום וביטול/שינוי לנוסע.

21 עד 14 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול-700 דולר דמי רישום וביטול/שינוי לנוסע.

פחות מ-14 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול- 100% דמי רישום וביטול/שינוי לנוסע.

 

3.         בטיולים לקפריסין, תאילנד ושאר מדינות אירופה

עד 21 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול-300 אירו דמי רישום וביטול/שינוי לנוסע.

21 עד 14 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול-700 אירו דמי רישום וביטול/שינוי לנוסע.

פחות מ-14 ימי עסקים לפני מועד יציאת הטיול- 100% דמי רישום וביטול/שינוי לנוסע.

 

יום יציאת הטיול אינו נספר כיום עסקים למניין ימי הביטול/שינוי. ימי עסקים – ימים ראשון  עד חמישי (שאינם ערבי חג או חג בארץ ו/או בחו"ל) בין השעות 09:00 ל-16:00 בלבד ושישי בין השעות 09:00 ל-13:00 בלבד (שאינם חג בארץ). הודעת הביטול/שינוי תיעשה בכתב ל"ישראייר" באמצעות סוכנות הנסיעות שבה נרשם הנוסע ו/או ישירות. נוסע אשר לא יופיע לטיול או ימנע מיציאה לטיול או יפסיק השתתפותו בטיול לאחר היציאה לטיול, מכל סיבה שהיא, יחויב בתשלום דמי ביטול בשיעור של 100% ממחיר הטיול (מלבד מיסי נמל שיוחזרו). במקרה והוסדרה לנוסע אשרת כניסה, יחול התשלום עבוד הסדרת האשרה על הנוסע. ל"ישראייר" זכות הקיזוז של הסכומים הנ"ל מסכומים ששולמו לה על ידי ההורה/נוסע ו/או סוכנות הנסיעות.

 

דמי ביטול בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("החוק")

למרות האמור לעיל, בהתאם לסעיף 14ג(ג) ולסעיף 14ג(ד)(2) לחוק, בעסקאות מכר מרחוק רשאי הנוסע לבטל את העסקה אצל סוכנות הנסיעות ("העוסק") בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל פרטים, לפי המאוחר. למרות האמור לעיל לנוסע לא תהיה הזכות לבטל את העסקה על פי החוק אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן (לעניין זה "ימים שאינם ימי מנוחה" משמעם - ימי עבודה שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג, ויום שישי או ערב חג עד השעה 12:00). במקרה של ביטול על פי הוראות החוק תחזיר "ישראייר" סוכנות הנסיעות לנוסע, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הנוסע, תבטל את חיובו של הנוסע בשל העסקה ולא תגבה מהנוסע סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיפים 14ג ו- 14ה לחוק. הודעה על ביטול השתתפותו של נוסע בטיול, מיוזמתו ("הודעת הביטול"), תימסר בכתב להורה/נוסע ו/או לסוכנות הנסיעות. ככל שמסר הנוסע הודעת ביטול כאמור, תמסור לו "ישראייר" ו/או סוכנות הנסיעות אישור על הביטול הכולל את מספר הביטול. בכל מקרה אין בתנאי ההשתתפות הנ"ל כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.

 

דמי ביטול בעסקת מכר רגיל

למרות האמור בתנאי השתתפות אלה בהתאם לדין התקף במועד הוצאת החוברת לדפוס, רשאי מזמין (שאינו לקוח עסקי) לבטל את העסקה אצל "ישראייר" ו/או סוכנות הנסיעות ("העוסק") ובלבד שהביטול ייעשה תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל פרטים על העסקה, לפי המאוחר, ובכפוף לכך שמועד ביטול העסקה לא יחול בתוך 18 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפחות קודם למועד תחילת השירות (ימים ש"אינם ימי מנוחה" משמעם – ימי עסקים שהינם ימי חול לא כולל שבת וחגים). ביטל המזמין את הסכם הרכישה, תשיב "ישראייר" ו/או סוכנות הנסיעות למזמין את תמורה ששילם בניכוי דמי ביטול שלא יעלו על 5% ממחיר העסקה לנוסע או 100 ש"ח לנוסע לפי הנמוך מביניהם. זכות הביטול לא תחול לגבי שירותי הארחה, נסיעה (טיסה, שיט, טיול מאורגן וכיוצ"ב), חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל לרבות:

א.                  טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל והניתנת באמצעות חברה אחרת.

ב.         חבילת נופש מחוץ לישראל למעט טיסה מישראל ואליה שאינה טיסת המשך.

 

בתי מלון

במסגרת הטיולים מציעה "ישראייר" מגוון רחב של פנימיות ו/או בתי מלון, חלקם במרכזי הערים או בפרברי הערים וחלקם מחוץ לערים. "ישראייר" תעשה כל שביכולתה לאכסן את הנוסעים בפנימיות ו/או בתי המלון המופיעים ברשימת הפנימיות ו/או בתי המלון שתועבר באמצעות "ישראייר" להורה/נוסע ו/או לסוכנות הנסיעות לפני היציאה לטיול, אולם יתכנו שינויים בשל הזמנת יתר שביצעו  הפנימיות ו/או בתי המלון. במקרה כזה שומרת "ישראייר" לעצמה את הזכות להסדיר פנימיה ו/או בית מלון חלופי באזור או לעתים מחוץ לאזור. יתכנו מקרים שבהם יקבלו נוסעים חדרים פחות טובים מחדרים שקיבלו נוסעים אחרים, בכל מקרה, שיבוץ הנוסעים בחדרים נעשה על ידי הנהלת הפנימיה ו/או בית המלון ובאחריותן ואין הדבר בשליטת "ישראייר". הפנימיות ו/או בתי המלון אינם ממוזגים. השיבוץ בחדרים, תחזוקת, תקינות ו/או הפעלת מערכות, שירותים ומתקנים בפנימיות ו/או בתי המלון לרבות מעלית, מזגנים, וכיו"ב כמו גם זמינות ו/או איכות ו/או טיב השירותים והמזון הניתנים בפנימיות ו/או בתי המלון וכן קיומם של שיפוצים מכל סוג שהוא הנעשים בפנימיות ו/או בתי המלון ו/או בחדרים ו/או בסביבתם, רעש בפנימיות ו/או בתי המלון ו/או בסביבתם הנגרם מרחוב סואן, תחנת רכבת ושדות תעופה ו/או עקב עבודות ברחוב או בסביבה וכל מטרד אחר בפנימיות ו/או בתי המלון – כל אלה אינם בשליטת ו/או בהשפעת "ישראייר" ולפיכך אינם באחריותה, כי אם באחריות הפנימיות ו/או בתי המלון. אין "ישראייר" אחראית על תוכן הפרסום המופיע באתר האינטרנט של הפנימיות ו/או בתי המלון ו/או סוכנות הנסיעות ו/או חברות תיירות אחרות.

 

טיסות

לקוח המעוניין בפרטים אודות סטטוס אישור הטיסות שבטיולים, יכול לפנות לכתובת מייל site@israir.co.il ולקבל את המידע המעודכן המצוי בידנו. המידע בדבר אישורן של הטיסות הינו באחריות סיטונאי הטיסות ו/או חברות התעופה. "ישראייר" ו/או חברות התעופה ו/או סיטונאי הטיסות שומרים לעצמם את הזכות לשנות או לבטל את מועד הטיסה שפורסם. הטיסות בטיולים המוצעים בחוברת זו מתבצעות על ידי חברות תעופה שונות, הן בטיסות שכר ו/או סדירות אשר מטבען עשויים להיות בהם ביטולים, עיכובים, איחורים ושינויים בנתיב ו/או ביעד ו/או במספר הטיסה ו/או בחברת התעופה (שינוי מחברה תעופה ישראלית לזרה או ההיפך) של הרגע האחרון על פי כל דין. הטיסות מבוצעות על-ידי המוביל האווירי (חברת התעופה) בהתאם לתנאיו ובאחריותו, לרבות אחריותו לעיכובים, שינויים, הקדמות, ביטולים ואובדן/עיכוב או נזק לכבודה על פי כל דין, לרבות מגבלות על אחריות זו כולל מגבלות מכח אמנת ורשה. תשומת לב הנוסע מופנית אל תנאי חוזה התובלה המפורטים על גב כרטיס הטיסה ו/או באתר האינטרנט של המוביל האווירי. כמו כן ניתן לקבל את תנאי חוזה התובלה במשרדי המוביל האווירי. טיסות בינלאומיות מתל אביב ממריאות משדה התעופה בן גוריון (טרמינל 1 או 3). על הנוסע לוודא מראש אצל סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה ו/או "ישראייר" מאיזה טרמינל ממריאה הטיסה מבן גוריון ו/או מחו"ל. על הנוסע להתייצב בדלפקי הבידוק לטיסה (CHECK IN) ביציאה או בחזרה לפי העניין, לאחר סיום הבידוק ביטחוני, ולא יאוחר משלוש שעות לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה. דלפקי הבידוק לטיסה (CHECK IN) יסגרו שעה לפני מועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה. הטיסה לא תתאחר עקב הגעה מאוחרת של נוסעים לדלפקי הבידוק לטיסה (CHECK IN) או לשער העלייה למטוס. כבודתם של נוסעים מאחרים תורד מהמטוס וזאת על מנת למנוע עיכוב ביציאת הטיסה. "ישראייר" לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצב במועד הנדרש לטיסה. הושבת ושיבוץ הנוסעים במטוס הינם באחריותה הבלעדית של חברת התעופה ואין "ישראייר" יכולה להתחייב למושב זה או אחר ו/או להושבת נוסעים מאותה משפחה ביחד במטוס, גם אם הועברה בקשה מראש על כך ע"י הנוסעים. "ישראייר" אינה אחראית לאספקת ארוחה כשרה ו/או כל סוג ארוחה אחרת בטיסות, והדבר הינו באחריות חברת התעופה בלבד ובהתאם לאפשרויותיה בלבד. בחלק מהטיסות תגבה חברת התעופה בגין הארוחה תשלום נוסף ישירות מהנוסע בהתאם לתנאים הנהוגים אצלה ועל הנוסע לוודא מראש את התנאים אצל סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה ו/או "ישראייר". "ישראייר" תהיה רשאית להעביר נוסעים מטיסה של חב' תעופה אחת לטיסה של חב' תעופה אחרת ו/או לשנות את זמן הטיסה. לא תמיד הטיסות הן ישירות ולעתים כלולות בנתיבי הטיסות מספר נחיתות ביניים והחלפת מטוסים. יתכנו מקרים בהם עקב הרשמת יתר לטיסה על-ידי חברת התעופה ו/או ספק הטיסה (דבר שאינו בשליטת "ישראייר"), יאלצו נוסע בודד או חלק מהקבוצה לטוס בטיסה שונה של שאר חברי הקבוצה. בחלק מהטיולים החזרה ארצה הינה בשעה מאוחרת שמאפשרת שהות נוספת בחו"ל. גם במקרים כאלה פינוי החדרים במלון יהיה עד השעה 10:00 באותו היום (ראה פרק "בתי מלון" לעיל). קיימת אפשרות בכפוף ליכולת המלון, לאפשר לנוסע שיחפוץ בכך להמשיך ו"להחזיק" בחדרו תמורת תשלום נוסף ישירות למלון עד לשעת היציאה. במקרה של איחור בטיסה בשדה התעופה, על הנוסע לפנות לנציגי חברת התעופה בדלפקי הבידוק שלה לצורך קבלת סיוע.

 

מטען

מטען הנוסע יכלול עד מזוודה בינונית אחת ועד תיק יד אחד לכל נוסע. יחד עם זאת, תנאי הטסת המטען בטיסות (גודל-משקל-מחיר כבודה) נקבעים על ידי חברות התעופה ועלולים להשתנות מעת לעת. בחלק מחברות התעופה (כגון בטיסות פנים בארה"ב) אף נדרש תשלום בגין הטסת הכבודה ועל הנוסע לוודא את התנאים מראש אצל סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה ו/או ב"ישראייר". בנוסף, עבור מטען עודף, גודל מזוודה חריג או מזוודה נוספת, תגבה חברת התעופה תשלום נוסף ישירות מהנוסע בהתאם לתנאים הנהוגים אצלה.

 

זיכויים והחזרים

נוסע אשר יפסיק את השתתפותו במהלך הטיול, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל החזר כלשהו של כספים ששולמו על ידו. לאחר יציאת הקבוצה מהארץ לא יוחזרו כספים מכל סיבה שהיא עבור כל חלק של הטיול או אירוע בו לא השתתף הנוסע, לרבות סיור, קטע מסיור, מסלול בו לא נסע, ארוחות שלא נוצלו, שהות בפנימיה ו/או בית המלון, כניסה לאתרים וכיו"ב. סוכני "ישראייר" ו/או נציגיה ו/או שלוחיה ו/או מלווי הקבוצה או כל אחד אחר אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם או להסכים לכל סטייה מהתנאים המפורטים.

 

ביצוע טיול

"ישראייר" תהיה רשאית עד 5 ימים לפני יציאת הטיול או פחות (במקרים חריגים), לבטל כל טיול (כולל טיול המוגדר כ"טיול מובטח") מכל סיבה שהיא, לרבות אם מספר הנרשמים אינו מצדיק את ביצוע הטיול וזאת על פי שיקול דעתה של "ישראייר". יודגש כי ביצוע הטיול מותנה במספר משתתפים מינימלי. הודעה על ביטול הטיול תימסר על-ידי "ישראייר" לנוסע באמצעות סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה. כספים ששולמו, יוחזרו כשהם צמודים לשער דולר מכירה ביום ההחזר. ההחזר יועבר לנוסע על-ידי סוכנות הנסיעות דרכה בוצעה ההזמנה בתום 30 יום ממועד הביטול, בכפוף להסדרי התשלום שנעשו בין הנוסע לסוכנות הנסיעות. במקרה של ביטול טיול כאמור, תחזיר "ישראייר" את כל הכספים ששולמו לה ולא תהיה חייבת לשלם לנוסע פיצוי כלשהו.

 

השתתפות בטיול

"ישראייר" שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשת הרשמה או לבטלה לגבי כל נוסע אשר על פי שיקול דעתה אינו מתאים להימנות עם משתתפי הטיול ו/או עלול להפריע למהלך התקין של הטיול ו/או לפגום בה, וזאת ללא כל צורך לנמק עמדתה. כמו כן, רשאית "ישראייר", על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את השתתפותו של נוסע בטיול, אם לדעתה המשך השתתפותו פוגעת ו/או מפריעה למהלכו התקין של הטיול ולא יוחזר לנוסע החלק היחסי של הטיול שלא מומש. על הנוסע להודיע ל"ישראייר" ובטרם הרשמתו לטיול, על כל מגבלה פיזית ו/או בריאותית ו/או נפשית ו/או כל מגבלה אחרת שהיא, שיש בה כדי להכביד ו/או להקשות על השתתפותו של הנוסע בטיול ולעניין זה חלה על הנוסע חובת הגילוי הקבועה בחוק חוזה הביטוח. ידוע לנוסע שהסכמת "ישראייר" לרשמו לטיול, נסמכת על כך שבהעדר הודעה כאמור, הנוסע אינו מוגבל באופן כלשהו מלהשתתף בטיול. כל תקלה ו/או הוצאה שתגרם כתוצאה ממצבו הרפואי ו/או הנפשי של הנוסע, תחול על הנוסע בלבד. לא תתקבלנה טענות נוסעים בנדון, בדיעבד.

 

אשרות ודרכונים

באחריות הנוסעים (כולל קטינים) - להצטייד בדרכון תקף ל-6 חודשים לפחות מיום היציאה מהארץ, באופן שיכסה את תקופת השהות בחו"ל, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות לכל מדינה אשר בתוכנית הטיול, וכן לציין בפני סוכנות הנסיעות ו/או "ישראייר" אם ברשותו דרכון שאינו ישראלי. חובה על אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס ודין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזה, הינו באחריות הנוסע בלבד, אלא אם מסר זאת לטיפול סוכנות הנסיעות המטפלת בהזמנתו. תשומת לב הנוסע מופנית לעובדה, כי במדינות שונות (כדוגמת ארה"ב וכד') תוקף האשרה אינו זהה לתקופת השהייה המותרת. על הנוסע לשים לב לתקופת השהייה המותרת הניתנת לו. הדבר נקבע על-ידי רשויות ההגירה רק בעת כניסתו למדינה. השירות ניתן לבעלי דרכון רשמי רגיל בלבד. חובה על כל מחזיק תעודה מסוג אחר, כגון תעודת מעבר (LAISSEZ PASSER) ו/או כל מסמך אחר, לדווח על זאת מראש לסוכנות הנסיעות ו/או "ישראייר" בטרם לקח על עצמו כל התחייבות הכרוכה בדמי ביטול/שינוי. אין "ישראייר" אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו עקב אי טיפול באשרות מתאימות, טרם יציאתו מהארץ או בחו"ל או יציאתו בדרכון מוגבל או אי התרת כניסתו לארץ זו או אחרת מכל סיבה שהיא, לרבות סירוב להנפיק אשרה בשל היות הנוסע אורח של מדינה עוינת האמורה להנפיק אשרה. הנפקות האשרות ובדיקתן הינן באחריות הנוסע בלבד, כל הוצאה ו/או נזק הנגרמים בגין דרכון שלא בתוקף ו/או אשרות כניסה לא תקינות, המונעות כניסת הנוסע למדינה כלשהי, תחול על הנוסע בלבד. תשומת לב הנוסע מופנית לכך שהתנאים האמורים לעיל לעניין אשרות ודרכונים הנם תנאים בסיסיים לאפשרות הנוסע להשתתף בטיולים המוצעים בחוברת זו ואין בילתם.

 

כללי

"ישראייר" פועלת ככל שניתן, גם בנסיבות משתנות ובלתי צפויות שאינן בשליטתה, על מנת לקיים את תוכנית הטיול כמתוכנן. עם זאת, טיולים ואירועים המתוארים ומוצעים בתוכנית הטיול, מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם ניתנים לשינוי על ידי "ישראייר" כל זאת בהתאם לשיקול הדעת המקצועי הבלעדי של "ישראייר" בהתאם לנדרש על פי הנסיבות. שינויים כאמור כוללים שינויים ב: תאריכים, מספר ימי הטיול, אופן הביצוע, ביצוע חלקי, אי ביצוע חלקי, אי ביצוע פרטי התוכנית, ארגון אירועים חלופיים או כאלה אשר אינם כלולים בתוכנית וכיו"ב. פרוט תוכניות הטיולים והאירועים מהווה מידע ותוכנית מסגרת בקשר למסלולי הטיולים, אתרי הביקור, סוגי הבילוי, האפשרויות, המועדים המתוכננים לביצועם, כשכל אלה כפופים לשינויים אפשריים כאמור. "ישראייר" מבהירה כי סוכנויות הנסיעות אינן רשאיות לשנות את התנאים והמידע הכללי המופיעים בחוברת זו ואינן מוסמכות להבטיח הבטחות מכל סוג שהוא, בנוסף או בניגוד לאמור בתנאים אלו. "ישראייר" אינה אחראית למידע שלא נמסר על ידה בכתב או הסותר את האמור בתנאים אלו.

 

ביטוח

במחיר הטיול, כלול ביטוח רפואי ומטען סטנדרטי, עם פרמיה הכוללת כיסוי להטסה רפואית לישראל והמשך אשפוז בישראל עד שנה, וללא הרחבות מיוחדות אחרות, בכפוף לתנאי הפוליסה של חברת הביטוח המבטחת. באחריות ההורה/נוסע לקרוא ולעיין בתנאי הפוליסה בטרם היציאה לטיול, ובמידת הצורך וע"פ שיקול דעתם, לבצע הרחבות ו/או ביטוח נוסף על חשבונם. כל תביעה ו/או דרישה לחברת הביטוח תיעשה ע"י ההורה/נוסע ישירות מול חברת הביטוח, ע"פ תנאי הפוליסה.

 

נזקים

בכפוף להוראות הדין, אין "ישראייר" אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע, לרבות נזקים מחמת תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אובדן של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר. מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו החזרים כלשהם בגין הפסקת הטיול עקב מחלה, פציעה, או כל סיבה אחרת כלשהי. "ישראייר" מודיעה בזאת מפורשות כי היא פועלת לארגן שירותי התיירות בטיול כמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין נותני השירותים המבצעים אותם ובכלל זאת חברות התעופה, חברות האוטובוסים, הפנימיות ו/או בתי המלון, וכיו"ב ולפיכך אין "ישראייר" אחראית בין במישרין ובין בעקיפין, בכל צורה שהיא לכל נזק אשר עלול להיגרם על-ידי נותני השירותים הנ"ל או מי אשר פועל מטעמם, לרבות בשל מעשים ו/או מחדלים של אותם נותני שירותים. אין באמור בתנאים דלעיל כדי לפגוע בזכותו של הנוסע לתבוע ישירות את כלל נותני השירותים או חלק מהם.

 

התיישנות

מוסכם על דעת ההורה/נוסע, כי בחלוף שנתיים מיום חזרת הנוסע ארצה מהטיול, לא יהיה ההורה/נוסע זכאי לבוא אל "ישראייר" בכל תביעות שהן בין ע"פ התקשרותו החוזית עם החברה ובין בנזיקין ויש לראות בתנאי זה כמגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים בלבד, בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח 1958.

 

חילוקי דעות

מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של נוסע אצל סוכנות נסיעות כלשהי ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטה מצויה סוכנות הנסיעות. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד "ישראייר" בין אם תוגש התביעה נגד "ישראייר" לבדה וגם/או יחד עם סוכנות הנסיעות שאצלה נרשם הנוסע, תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו בלבד. הדין אשר יחול על כל מחלוקת ו/או כל סכסוך ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בקשר ו/או בנוגע לטיול ו/או לתנאים אלו יהיה הדין הישראלי בלבד.

 

 

תאריך הדפסת החוברת: 1/1/2018

 

 


Website Security